Borgerlig landbrugspakke skyld i iltsvind i havmiljøet

af Niels Poul Dreyer

Ørkenen under vandet

Rapport: Iltsvind i vandmiljøet stiger

Efter at den Borgerlige landbrugspakke af 2016 blev gennemført, har iltsvindet i de danske farvande er i år startet tidligere, og det er mere udbredt og mere intenst end tidligere.  Den tidligere start på iltsvindet skyldes formodentlig en kombination af en våd start på året, mangel på blæsevejr og høje temperaturer i bundvandet og stigende udledning af kvælstof fra landbruget på grund af den borgerlige landbrugspakke.

For kvælstof ligger det fast, at 70% kommer fra landbrugets marker. 10% kommer fra spildevand og fiskeopdræt, mens 20% er den naturlige baggrund. Det sidste kan vi pr. definition ikke gøre noget ved, og det som kommer fra spildevand er nedbragt så meget, som det er tekniks muligt og økonomisk fornuft i. Derfor er det i praksis kun landbrugets udledninger som der kan skrues på. Udledningerne ud af åmunding skal reduceres med 40% for at opfylde lovkravet til god økologisk tilstand i vores fjorde. Når man skal reducerer med 40% ved at ændre på 70% af udledningen, betyder det at landbrugets udledninger skal reduceres med 57%. Det er sådan set ikke til diskussion, med mindre man vil opsige vores EU medlemskab eller EU evt. ændre på kravene i Vandrammedirektivet. Det sidste kræver enstemmighed blandt medlemslandene.

For fosfor gælder at 2/3 kommer fra landbruget og 1/3 fra spildevand, når man har trukket den naturlig baggrund fra. Den tredjedel der kommer fra spildevand er ligeligt fordelt mellem udløb fra den ordinære drift af renseanlæg og spildevand, som ikke renses, dvs. 1/6 del af de samlede udledninger til hver. Spildevand, som ikke renses, er fra spredt bebyggelse – ofte sommerhuse eller folk der bor på landet, som ikke er tilsluttet kloaksystemet. Den anden kilde er overløb ved kraftig nedbør. Det sidste er ofte fra bykernen i gamle købstæder, hvor kloaksystem blev anlagt for mange år siden. I mange opslag, og andre steder, kan man læse at ’byboerne’ sviner helt vildt pga. alle disse overløb. Det er forkert og usagligt. Den kilde er kun 25% af landbrugets udledninger af fosfor (1/6 ud af landbrugets 4/6). Det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke bør reduceres, og det arbejde er i gang. Det koster ofte 50 til 150.000 for den enkelt ejer af et hus/sommerhus, men sådan må det selvfølgelig være – det er almindelig anstændighed at rydde op efter sig.

I øvrigt betyder fosfor langt mindre end kvælstof for havmiljøet, så økonomisk er det galimatias at fokusere på dette forhold. Fokus bør og skal være på landbrugets udledninger af kvælstof, og der er inden vej uden om at udtage landbrugsjord i en størrelsesorden på 15 til 30%.

Se i øvrigt kronikken ’Gavn klimaet, og giv naturen meget mere plads’ Hvis vi afsætter bare 15 procent af enhver jordbesiddelse til natur, kan det bidrage til at løse udfordringerne med klima, næringsstoffer, biodiversitet og oversvømmelser. Samtidig får vi bedre drikkevand og flere rekreative værdier i landskabet. i Stig Markager Politiken 9 juli 2019.

Det fremgår af et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.
Arealerne med registreret kraftigt iltsvind var både i juli og august højt. I flere områder var der iltfrit i bundvandet, og i nogle af dem blev der registret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. Sidst i august blev der observeret døde bunddyr på en lokalitet i Smålandsfarvandet og døde bunddyr, fisk og planter i Halkær Bredning i Limfjorden.

Related Posts